Naar boven

Verhuurvoorwaarden

 Verhuur voorwaarden:

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN SIR GEORGE GELEGENHEIDSKLEDING

Sir George gelegenheidskleding is gevestigd aan de Fornheselaan 272 - 274

3734 GE Den Dolder

K.v.K. Amersfoort 81620004

ARTIKEL 1 - Definities en algemene bepalingen

1.1. Voor de toepassing van deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

        a. Verhuurder: de Sir George gelegenheidskleding gevestigd te Den Dolder aan de

            Fornheselaan 272 a 274 (3734 GE) middels haar website sirgeorge.nl

        b. Huurder: de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiele)

            huurovereenkomst. 

        c. Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk. 

        d. Roerende goederen: smokings, jacquets, rokkostuums en 2- tot. 6-delige kostuums,

            alsmede supplies en accessoires in de ruimste zin van het woord. 

        e. Huurdag: een periode van 24 aaneengesloten uren, aanvangend 00:00 uur en eindigend 24:00 uur. Een periode van minder dan 24 uur 

            geldt als een huurdag. 

         f. Verhuurder verlangt een legitimatie van Huurder. 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

2.1.  Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

        Huurder en Verhuurder. 

2.2.  Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts 

        afwijkingen van deze algemene Verhuurvoorwaarden indien Verhuurder schriftelijk met deze      

        afwijkingen heeft ingestemd. 

ARTIKEL 3 - Huurperiode

3.1.  De standaard-huur wordt aangegaan voor de periode van minimaal 2 huurdagen bij zelf afhalen en retourneren in ons depot Fornheselaan 272, Den Dolder,

        en minimaal 3 dagen bij bezorgen en retourneren door koeriersdienst DHL. 

3.2.  De huurperiode start op de dag waarop de goederen door koeriersbedrijf 

        "DHL" aan Huurder ter beschikking worden gesteld cq worden afgehaald in ons depot Fornheselaan 272, Den Dolder, tenzij Partijen anders over-

         eenkomen. 

3.3.  De huurperiode eindigt op de dag waarop de goederen door koeriersbedrijf 

        "DHL" in ontvangst worden genomen cq worden retour gebracht in ons depot Fornheselaan 272, Den Dolder, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

3.4.  Voor elke overschrijding van de huurperiode, anders dan hiervoor beschreven, zullen 

         aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

3.5.  Sir George gelegenheidskleding kan op een aan de verhuur voorafgaand verzoek van de

         Huurder hiertoe instemmen met enig van de standaard periode afwijkende verhuurperiode. 

         Ook voor iedere huurdag dat de Huurder deze termijn overschrijdt, zullen aanvullende

         kosten in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 4 - Aanbieding gereserveerde gehuurde goederen

4.1.   De bestelde gereserveerde gehuurde goederen zullen in eigen stevige verpakking door koeriers-bedrijf "DHL" aangeboden worden.

4.2.   Bij de afgifte na de huurperiode van de gebruikte gehuurde goederen aan koeriersbedrijf 

         "DHL" dient gebruik gemaakt te worden van dezelfde stevige verpakking en verzegeld te worden.

ARTIKEL 5 - Meetinstructies

5.1.   De Huurder kan gebruik maken van de op de website vermelde meetinstructies.

5.2.   Het opmeten volgens de instructies op de website geschiedt voor eigen rekening en risico

         van Huurder.

5.3.   Het doorgeven van een of meerdere verkeerde maten geschiedt eveneens voor eigen 

         rekening en risico van Huurder.

ARTIKEL 6 - Huurtarieven, borgstelling en betaling

6.1.    De op de website van Sir George gelegenheidskleding vermelde huurtarieven zijn, tenzij       

          anders aangegeven, inclusief BTW, reinigingskosten, kleine vermaakkosten, maat en kostuum advies.

6.2.    Sir George gelegenheidskleding behoudt zich het recht voor om op elk gewenst tijdstip

          de tarieven aan te passen.

6.3.    Indien de Huurder niet instemt met de tariefs-aanpassing behoudt hij zich het recht voor om

          de gesloten  huurovereenkomst te doen eindigen per ingangsdatum van de desbetreffende        

          wijziging. Deze opzegging dient via e-mail te geschieden.

6.4.    Indien de tariefs-aanpassing het gevolg is van een verandering in de BTW-tarieven en/of

          het gevolg van een wettelijke regeling, dan vervalt dit recht.

6.5     Sir George gelegenheidskleding behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst op

          ieder moment om welke reden dan ook eenzijdig op te zeggen.

6.6.    Als zekerheid van Huurder zal aan Verhuurder een borgstelling in rekening gebracht worden 

          van € 50,00.

6.7.    Betaling van de huurtarieven vindt plaats direct na reservering van de gehuurde goederen.

6.8.    Betaling kan alleen geschieden via de website, na aanvaarding van de algemene verhuur-

          voorwaarden, middels de aldaar aangeboden betaalmethodes.

ARTIKEL 7 - annulering of opschorting van een reeds gedane reservering

7.1.    Indien Huurder een reeds gedane reservering annuleert dan wel opschort, dient Verhuurder

          als volgt schadeloos te worden gesteld:

          - 30% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 

            huurperiode;

          - 40% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 2 weken voor aanvang van de

            huurperiode;

          - 60% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 1 week voor aanvang van de 

            huurperiode;

          - 75% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de 

            huurperiode;

          - 100% van de huurprijs in geval van annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de

            huurperiode.

7.2     Indien in geval van opschorting van de reeds gedane reservering de reservering alsnog

          wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen in mindering gebracht op de dan

          alsdan gedane nieuwe reservering.

ARTIKEL 8 - afleverservice Benelux

8.1.    De standaard afleveropdracht en afhaalopdracht is geheel voor rekening van Huurder en 

          geldt voor de gehele Benelux.

          Deze service bevat de onderstaande diensten:

          -  maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur bij consumenten;

          -  maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur bij bedrijven en winkels;

          -  digitale handtekening voor ontvangst (real-time beschikbaar);

          -  afspraakbevestiging (e-mail);

          -  verwachte aankomst in een tijdvak van max. 3 uur (e-mail);

         -  real-time track&trace via Google earth of maps;

         -  inclusief 2 afleverpogingen;

         -  afspraken heraanbiedingen via www.Dynalogic.eu;

         -  digitaal " niet Thuis Bericht"

         -  verzekering tot € 150,00 per pakket.

ARTIKEL 9 - overige services en diensten

9.1.   Levering op afspraak in tijdvakken en/of dagdelen tegen meerprijs(zie voor uitgebreide informatie de website van Sir George gelegenheidskleding)

         Deze overige services bevat de onderstaande diensten:

         -  zaterdag: hele dag (9-17 uur

         -  afspraakbevestiging (e-mail)

         -  verwachte aankomsttijd per e-mail in tijdvensters van 3 uur;

         - exacte aankomsttijd per SMS 1 uur voor arriveren.

ARTIKEL 10 - aansprakelijkheid

10.1.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging,

          vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspec-

          tie door Verhuurder na afloop van de huurperiode.

10.2.  In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs.

10.3  Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan.

10.4. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder of derden op vergoeding 

         van dergelijke schade.

10.5.  Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, 

          zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of 

          buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen.

ARTIKEL 11 - retournering borgstelling en aansprakelijkheid bij eenmalige afgifte ID scan

11.1   Direct na ontvangst van de gehuurde goederen door Sir George gelegenheidskleding

          zullen deze aan inspectie onderworpen worden.

11.2.  Indien Verhuurder constateert dat de retour ontvangen goederen zijn beschadigd, dan wel 

          zodanig verontreinigd dat reguliere reinigingskosten niet toereikend zijn, dan wel incompleet

          zijn, dan komen de kosten van reparatie, extra reiniging of vervanging voor rekening van 

          Huurder.

11.3.  Betaling van de kosten van reparatie, extra reiniging en/of vervanging geschieden door 

          inhouding op de door Huurder betaalde borgstelling.

11.4.  Terugbetaling van het restant vindt plaats nadat reparatie, extra reiniging en/of vervanging

          van de gehuurde goederen heeft plaats gevonden.  

11.5.  Bij afgifte van een eenmalige ID scan zal Huurder een factuur ontvangen van de kosten 

          van reparatie, extra reiniging en/of vervanging van de gehuurde goederen.

ARTIKEL 12 - overmacht

12.1.  Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de overeenkomst

          belemmeren en die Partijen, niet in hun macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij

          de totstandkoming van de overeenkomst.

12.2   In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen

          opschorten gedurende een wederzijds overeen te komen termijn, onder voorwaarde  dat

          de in overmacht verkerende partij onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht

          oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan in kennis stelt.

12.3.  Partijen zullen zich beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer 

          besluiten om, indien de overeengekomen termijn langer duurt, de overeenkomst te ont-

          binden zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.

12.4.  blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op.

ARTIKEL 13 - ontbinding

13.1   Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met     

          Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege

          in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere inge-

          brekestelling te ontbinden.

13.2.  In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van 

          Huurder heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uit-

          voering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder overeenkomsten

          geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3.  Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar goederen onmiddellijk als eigendom van

          Huurder terug nemen.

13.4.   Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien 

          uit het niet nakomen door Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en 

          uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder.

ARTIKEL 14 - toepasselijk recht en geschillen

14.1.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht

          van toepassing.

14.2.  Alle geschillen (waaronder begrepen die welke door slechts door een partij als zodanig

          worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen

          Huurder en Verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats 

          van vestiging van Verhuurder, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

14.3.  Indien een bepaling uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig is, blijven

          de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14.4   Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een nieuwe

          bepaling met betrekking tot de inhoud.