Naar boven

Verkoopvoorwaarden

 Algemene verkoop voorwaarden

Verkoop voorwaarden:

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SIR GEORGE GELEGENHEIDSKLEDING

Sir George gelegenheidskleding is gevestigd aan de Fornheselaan 272 - 274

3734 GE. Den Dolder

K.v.K. Utrecht 68072198

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid

1.1.  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke totstand-

        gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

1.2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor-

        waarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3.  In afwijking van de artikelen 1.1. en 1.2. gelden voor de fysieke aankopen in onze showroom het volgende:
A.    de consument wordt in de gelegenheid gesteld de evtentuele aan te schaffen producten te beoordelen op kwaliteit en te passen;
B.    mocht achteraf blijken dat de aangekochte producten toch niet voldoen aan de verwachting van de consument, dan wordt deze in de gelegenheid gesteld de producten, mits niet gedragen of aangepast, te ruilen binnen 7 dagen;
C.     mocht ruiling geen gewenst resultaat opleveren, dan wordt een tegoedbon beschikbaar gesteld met een bestedingsduur van 12 maanden;
D.    mits van tevoren anders overeengekomen is de verkopende partij niet verplicht producten terug te nemen. Ruilen is geen recht, doch een gunst!

ARTIKEL 2 - Het artikel

2.1.  Het artikel bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangebodene.

        De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het artikel door 

        de consument mogelijk te maken.

        Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weer-

        gave van de aangeboden artikelen.

2.2.  Vergissingen of fouten in het artikel binden de ondernemer niet.

2.3.  Elk artikel bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 

        verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding aan het artikel zijn verbonden. 

2.4.  De informatie van het artikel betreft in het bijzonder:

        -  de prijs inclusief BTW;

        -  de eventuele kosten van levering;

        -  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor 

           nodig zijn;

        -  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht);

        -  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

        -  de termijn voor aanvaarding van het artikel, dan wel de termijn waarbinnen de onderne-

           mer de prijs garandeert;

        -  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

           consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

        -  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 3 - De overeenkomst

3.1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3.3., tot stand op het 

        moment van aanvaarding door de consument van het artikel en het voldoen aan de daarbij

        gestelde voorwaarden.

3.2.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende techni-

        sche en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van

        data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan beta-

        len, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.3.  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument

        aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van

        belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onder-

        nemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te

        gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uit-

        voering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

3.4.  De ondernemer zal bij het artikel aan de consument de volgende informatie op een zodanige 

        wijze kenbaar maken dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

        duurzame gegevensdrager:

      -  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten 

         terecht kan;

      -  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

         (ontbindingsrecht) gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten

         zijn van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht);

      -  de in artikel 2.3. en 2.4. Van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer

         deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;

      -  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft

         of van onbepaalde duur is;

      -  in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

         eerste levering.

ARTIKEL 4 - Herroepingsrecht (ontbindingsrecht) bij levering artikelen

4.1.  Bij de aankoop van artikelen heeft de consument het recht om zonder opgaaf van redenen

        gedurende 14 dagen de overeenkomst te ontbinden. 

        Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de consument. 

4.2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking.

        Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te 

        kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden.

4.3.  Indien hij van zijn herroepingsrecht (ontbindingsrecht) gebruik maakt, zal hij het artikel met 

        alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpak-

        king aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke

        en duidelijke instructies. 

4.4.  Bij bestellingen van meerdere artikelen (met verschillende levertijden) gaat de bedenktijd 

        pas in na de levering van het laatste artikel.

4.5.  De ondernemer biedt een formulier aan waarop de consument de overeenkomst kan ontbin-

        den. 

4.6.  De consument mag ook via andere manieren ontbinden, zoals per e-mail of eventueel  via 

        een op de website vermelde procedure. 

ARTIKEL 5 - kosten in geval van herroeping (ontbinding)

5.1.  Bij ontbinding van de overeenkomst door de consument zullen - na ontvangst van het retour-

        formulier - alle betaalde bedragen (ook de eventueel in rekening gebrachte verzend- en

        betaalkosten) terug betaald worden. 

5.2.  De ondernemer zal de betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen

        na de terugzending of herroeping (ontbinding) terugbetalen. 

5.3.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht (ontbindingsrecht) komen ten 

        hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

ARTIKEL 6 - uitsluiting herroepingsrecht

6.1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) van de consument uitsluiten voor

        zover voorzien in lid 6.2. 

        De uitsluiting van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) geldt slechts indien de ondernemer

        dit duidelijk bij het artikel, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. 

6.2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) is slechts mogelijk voor artikelen:

        - die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consu-

           ment  ( bv specifiek maatwerk);

        - die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

        - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

        - bij kapotte of teveel gebruikte retour ontvangen artikelen wordt de schade in rekening ge-

          bracht en eventueel met de terugbetaling verrekend.

        - bij acties met duidelijke vermelding bij het artikel.

ARTIKEL 7 - de prijs

7.1.  De in het aanbod genoemde artikelen zijn inclusief btw

 7.2.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 

        aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verander-

        Ingen in btw-tarieven. 

7.3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

        toegestaan indien  zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7.4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

        toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en

        -  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of

        - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de 

          dag waarop de prijsverhoging ingaat.   

ARTIKEL 8 - Conformiteit en garantie

8.1.  De ondernemer staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het

        aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaar-

        heid en de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of over-

        heidsvoorschriften. 

        Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het artikel geschikt is 

        voor ander dan normaal gebruik. 

8.2.  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de 

        wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst kan

        doen gelden. 

ARTIKEL 9 - levering en uitvoering

9.1.  De ondernemer zal de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij leveringen, het in 

        ontvangst nemen van retouren en bij de uitvoering van de bestellingen van artikelen.

9.2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar 

        heeft gemaakt. 

9.3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is

        vermeld, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiter-

        lijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 

9.4.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

        gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat

        hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de 

        overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

9.5.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consu-

        ment betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

        terugbetalen. 

9.6.  Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich, in 

        samenspraak met de consument, inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te

        stellen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) niet worden

        uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de onder-

        nemer. 

9.7.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij de ondernemer tot

        het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.        

ARTIKEL 10 - Betaling

10.1. Indien het artikel (de artikelen) en de daarbij gestelde voorwaarden door de consument 

         is/zijn aanvaard dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan.

10.2. Betaling kan alleen geschieden via de website, na aanvaarding van de algemene verkoop-

         voorwaarden, middels de aldaar aangeboden betaalmethodes. 

10.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

         aan de ondernemer te melden. 

ARTIKEL 11- Klachtenregeling

11.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en 

         duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

         heeft geconstateerd. 

11.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

         vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 

11.3. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer

         binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

         wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

11.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vat-

         baar is voor de geschillenregeling. 

ARTIKEL 12 - Geschillen

12.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene ver-

         koopvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2. Alle geschillen (waaronder begrepen die welke door slechts door een partij als zodanig

         worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen

         ondernemer en consument, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

         Arrondissement van vestiging van ondernemer, tenzij partijen schriftelijk anders overeen-

         komen. 

12.3. Indien een bepaling uit deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig of nietig is , blijven de

         overige bepalingen onverminderd van kracht. 

12.4. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een nieuwe

         bepaling met betrekking tot de inhoud. 

ARTIKEL 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager .