Naar boven

Algemene verhuur en verkoop voorwaarden

 

Algemene verhuur en verkoop voorwaarden

Verkoop voorwaarden:

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SIR GEORGE GELEGENHEIDSKLEDING

Sir George gelegenheidskleding is gevestigd aan de Fornheselaan 272 - 274

3734 GE. Den Dolder

K.v.K. Utrecht 68072198

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid

1.1.  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke totstand-

        gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

1.2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor-

        waarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3.  In afwijking van de artikelen 1.1. en 1.2. gelden voor de fysieke aankopen in onze showroom het volgende:
A.    de consument wordt in de gelegenheid gesteld de evtentuele aan te schaffen producten te beoordelen op kwaliteit en te passen;
B.    mocht achteraf blijken dat de aangekochte producten toch niet voldoen aan de verwachting van de consument, dan wordt deze in de gelegenheid gesteld de producten, mits niet gedragen of aangepast, te ruilen binnen 7 dagen;
C.     mocht ruiling geen gewenst resultaat opleveren, dan wordt een tegoedbon beschikbaar gesteld met een bestedingsduur van 12 maanden;
D.    mits van tevoren anders overeengekomen is de verkopende partij niet verplicht producten terug te nemen. Ruilen is geen recht, doch een gunst!

ARTIKEL 2 - Het artikel

2.1.  Het artikel bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangebodene.

        De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het artikel door 

        de consument mogelijk te maken.

        Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weer-

        gave van de aangeboden artikelen.

2.2.  Vergissingen of fouten in het artikel binden de ondernemer niet.

2.3.  Elk artikel bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 

        verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding aan het artikel zijn verbonden. 

2.4.  De informatie van het artikel betreft in het bijzonder:

        -  de prijs inclusief BTW;

        -  de eventuele kosten van levering;

        -  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor 

           nodig zijn;

        -  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht);

        -  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

        -  de termijn voor aanvaarding van het artikel, dan wel de termijn waarbinnen de onderne-

           mer de prijs garandeert;

        -  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

           consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

        -  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 3 - De overeenkomst

3.1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3.3., tot stand op het 

        moment van aanvaarding door de consument van het artikel en het voldoen aan de daarbij

        gestelde voorwaarden.

3.2.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende techni-

        sche en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van

        data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan beta-

        len, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.3.  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument

        aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van

        belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onder-

        nemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te

        gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uit-

        voering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

3.4.  De ondernemer zal bij het artikel aan de consument de volgende informatie op een zodanige 

        wijze kenbaar maken dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

        duurzame gegevensdrager:

      -  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten 

         terecht kan;

      -  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

         (ontbindingsrecht) gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten

         zijn van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht);

      -  de in artikel 2.3. en 2.4. Van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer

         deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;

      -  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft

         of van onbepaalde duur is;

      -  in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

         eerste levering.

ARTIKEL 4 - Herroepingsrecht (ontbindingsrecht) bij levering artikelen

4.1.  Bij de aankoop van artikelen heeft de consument het recht om zonder opgaaf van redenen

        gedurende 14 dagen de overeenkomst te ontbinden. 

        Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de consument. 

4.2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking.

        Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te 

        kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden.

4.3.  Indien hij van zijn herroepingsrecht (ontbindingsrecht) gebruik maakt, zal hij het artikel met 

        alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpak-

        king aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke

        en duidelijke instructies. 

4.4.  Bij bestellingen van meerdere artikelen (met verschillende levertijden) gaat de bedenktijd 

        pas in na de levering van het laatste artikel.

4.5.  De ondernemer biedt een formulier aan waarop de consument de overeenkomst kan ontbin-

        den. 

4.6.  De consument mag ook via andere manieren ontbinden, zoals per e-mail of eventueel  via 

        een op de website vermelde procedure. 

ARTIKEL 5 - kosten in geval van herroeping (ontbinding)

5.1.  Bij ontbinding van de overeenkomst door de consument zullen - na ontvangst van het retour-

        formulier - alle betaalde bedragen (ook de eventueel in rekening gebrachte verzend- en

        betaalkosten) terug betaald worden. 

5.2.  De ondernemer zal de betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen

        na de terugzending of herroeping (ontbinding) terugbetalen. 

5.3.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht (ontbindingsrecht) komen ten 

        hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

ARTIKEL 6 - uitsluiting herroepingsrecht

6.1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) van de consument uitsluiten voor

        zover voorzien in lid 6.2. 

        De uitsluiting van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) geldt slechts indien de ondernemer

        dit duidelijk bij het artikel, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. 

6.2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) is slechts mogelijk voor artikelen:

        - die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consu-

           ment  ( bv specifiek maatwerk);

        - die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

        - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

        - bij kapotte of teveel gebruikte retour ontvangen artikelen wordt de schade in rekening ge-

          bracht en eventueel met de terugbetaling verrekend.

        - bij acties met duidelijke vermelding bij het artikel.

ARTIKEL 7 - de prijs

7.1.  De in het aanbod genoemde artikelen zijn inclusief btw

 7.2.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 

        aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verander-

        Ingen in btw-tarieven. 

7.3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

        toegestaan indien  zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7.4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

        toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en

        -  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of

        - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de 

          dag waarop de prijsverhoging ingaat.   

ARTIKEL 8 - Conformiteit en garantie

8.1.  De ondernemer staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het

        aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaar-

        heid en de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of over-

        heidsvoorschriften. 

        Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het artikel geschikt is 

        voor ander dan normaal gebruik. 

8.2.  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de 

        wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst kan

        doen gelden. 

ARTIKEL 9 - levering en uitvoering

9.1.  De ondernemer zal de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij leveringen, het in 

        ontvangst nemen van retouren en bij de uitvoering van de bestellingen van artikelen.

9.2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar 

        heeft gemaakt. 

9.3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is

        vermeld, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiter-

        lijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 

9.4.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

        gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat

        hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de 

        overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

9.5.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consu-

        ment betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

        terugbetalen. 

9.6.  Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich, in 

        samenspraak met de consument, inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te

        stellen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht (ontbindingsrecht) niet worden

        uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de onder-

        nemer. 

9.7.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij de ondernemer tot

        het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.        

ARTIKEL 10 - Betaling

10.1. Indien het artikel (de artikelen) en de daarbij gestelde voorwaarden door de consument 

         is/zijn aanvaard dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan.

10.2. Betaling kan alleen geschieden via de website, na aanvaarding van de algemene verkoop-

         voorwaarden, middels de aldaar aangeboden betaalmethodes. 

10.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

         aan de ondernemer te melden. 

ARTIKEL 11- Klachtenregeling

11.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en 

         duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

         heeft geconstateerd. 

11.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

         vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 

11.3. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer

         binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

         wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

11.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vat-

         baar is voor de geschillenregeling. 

ARTIKEL 12 - Geschillen

12.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene ver-

         koopvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2. Alle geschillen (waaronder begrepen die welke door slechts door een partij als zodanig

         worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen

         ondernemer en consument, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

         Arrondissement van vestiging van ondernemer, tenzij partijen schriftelijk anders overeen-

         komen. 

12.3. Indien een bepaling uit deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig of nietig is , blijven de

         overige bepalingen onverminderd van kracht. 

12.4. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een nieuwe

         bepaling met betrekking tot de inhoud. 

ARTIKEL 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager . Verhuur voorwaarden:

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN SIR GEORGE GELEGENHEIDSKLEDING

Sir George gelegenheidskleding is gevestigd aan de Fornheselaan 272 - 274

3734 GE Den Dolder

K.v.K. Utrecht 68072198

ARTIKEL 1 - Definities en algemene bepalingen

1.1. Voor de toepassing van deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

        a. Verhuurder: de Sir George gelegenheidskleding gevestigd te Den Dolder aan de

            Fornheselaan 272 a 274 (3734 GE) middels haar website sirgeorge.nl

        b. Huurder: de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiele)

            huurovereenkomst. 

        c. Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk. 

        d. Roerende goederen: smokings, jacquets, rokkostuums en 2- resp. 3-delige kostuums,

            alsmede supplies in de ruimste zin van het woord. 

        e. Huurdag: een periode van 24 aaneengesloten uren, aanvangend 00:00 uur en eindigend 24:00 uur. Een periode van minder dan 24 uur 

            geldt als een huurdag.  Erkende feestdagen op maandag t/m vrijdag worden niet beschouwd als 

            een huurdag. 

         f. Verhuurder verlangt een legitimatie van Huurder. 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

2.1.  Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

        Huurder en Verhuurder. 

2.2.  Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts 

        afwijkingen van deze algemene Verhuurvoorwaarden indien Verhuurder schriftelijk met deze      

        afwijkingen heeft ingestemd. 

ARTIKEL 3 - Huurperiode

3.1.  De standaard-huur wordt aangegaan voor de periode van minimaal 1 huurdag bij zelf afhalen en retourneren in ons depot Fornheselaan 272, Den Dolder,

        en minimaal 2 dagen bij bezorgen en afhalen door koeriersdienst Dynalogic. 

3.2.  De huurperiode start op de dag waarop de goederen door koeriersbedrijf 

        "Dynalogic" aan Huurder ter beschikking worden gesteld cq worden afgehaald in ons depot Fornheselaan 272, Den Dolder, tenzij Partijen anders over-

         eenkomen. 

3.3.  De huurperiode eindigt op de dag waarop de goederen door koeriersbedrijf 

        "Dynalogic" in ontvangst worden genomen cq worden retour gebracht in ons depot Fornheselaan 272, Den Dolder, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

3.4.  Voor elke overschrijding van de huurperiode, anders dan hiervoor beschreven, zullen 

         aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

3.5.  Sir George gelegenheidskleding kan op een aan de verhuur voorafgaand verzoek van de

         Huurder hiertoe instemmen met enig van de standaard periode afwijkende verhuurperiode. 

         Ook voor iedere huurdag dat de Huurder deze termijn overschrijdt, zullen aanvullende

         kosten in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 4 - Aanbieding gereserveerde gehuurde goederen

4.1.   De bestelde gereserveerde gehuurde goederen zullen in eigen stevige verpakking door koeriers-bedrijf "Dynalogic" aangeboden worden.

4.2.   Bij de afgifte na de huurperiode van de gebruikte gehuurde goederen aan koeriersbedrijf 

         "Dynalogic" dient gebruik gemaakt te worden van dezelfde stevige verpakking en verzegeld te worden middels de meegezonden sluitzegel.

ARTIKEL 5 - Meetinstructies

5.1.   De Huurder kan gebruik maken van de op de website vermelde meetinstructies.

5.2.   Het opmeten volgens de instructies op de website geschiedt voor eigen rekening en risico

         van Huurder.

5.3.   Het doorgeven van een of meerdere verkeerde maten geschiedt eveneens voor eigen 

         rekening en risico van Huurder.

ARTIKEL 6 - Huurtarieven, borgstelling en betaling

6.1.    De op de website van Sir George gelegenheidskleding vermelde huurtarieven zijn, tenzij       

          anders aangegeven, inclusief BTW, reinigingskosten, kleine vermaakkosten, maat en kostuum advies.

6.2.    Sir George gelegenheidskleding behoudt zich het recht voor om op elk gewenst tijdstip

          de tarieven aan te passen.

6.3.    Indien de Huurder niet instemt met de tariefs-aanpassing behoudt hij zich het recht voor om

          de gesloten  huurovereenkomst te doen eindigen per ingangsdatum van de desbetreffende        

          wijziging. Deze opzegging dient via e-mail te geschieden.

6.4.    Indien de tariefs-aanpassing het gevolg is van een verandering in de BTW-tarieven en/of

          het gevolg van een wettelijke regeling, dan vervalt dit recht.

6.5     Sir George gelegenheidskleding behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst op

          ieder moment om welke reden dan ook eenzijdig op te zeggen.

6.6.    Als zekerheid van Huurder zal aan Verhuurder een borgstelling in rekening gebracht worden 

          van 20% van het totaal te betalen huurbedrag.

6.7.    Ook bestaat de mogelijkheid tot een eenmalige afgifte van Uw ID scan, waarbij geen borg-

          stelling (ook bij toekomstige reserveringen) meer verlangd zal worden.

6.8.    Betaling van de huurtarieven vindt plaats direct na reservering van de gehuurde goederen.

6.9.    Betaling kan alleen geschieden via de website, na aanvaarding van de algemene verhuur-

          voorwaarden, middels de aldaar aangeboden betaalmethodes.

ARTIKEL 7 - annulering of opschorting van een reeds gedane reservering

7.1.    Indien Huurder een reeds gedane reservering annuleert dan wel opschort, dient Verhuurder

          als volgt schadeloos te worden gesteld:

          - 20% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 

            huurperiode;

          - 30% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 2 weken voor aanvang van de

            huurperiode;

          - 40% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 1 week voor aanvang van de 

            huurperiode;

          - 50% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de 

            huurperiode;

          - 100% van de huurprijs in geval van annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de

            huurperiode.

7.2     Indien in geval van opschorting van de reeds gedane reservering de reservering alsnog

          wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen in mindering gebracht op de dan

          alsdan gedane nieuwe reservering.

ARTIKEL 8 - afleverservice Benelux

8.1.    De standaard afleveropdracht en afhaalopdracht is geheel voor rekening van Huurder en 

          geldt voor de gehele Benelux.

          Deze service bevat de onderstaande diensten:

          -  maandag t/m vrijdag tussen 8 en 21 uur bij consumenten;

          -  maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17/18 uur bij bedrijven en winkels;

          -  digitale handtekening voor ontvangst (real-time beschikbaar);

          -  afspraakbevestiging (e-mail);

          -  verwachte aankomst in een tijdvak van max. 3 uur (e-mail);

         -  real-time track&trace via Google earth of maps;

         -  inclusief 2 afleverpogingen;

         -  afspraken heraanbiedingen via www.Dynalogic.eu;

         -  digitaal " niet Thuis Bericht"

         -  verzekering tot € 500,00 per pakket.

ARTIKEL 9 - overige services en diensten

9.1.   Levering op afspraak in tijdvakken en/of dagdelen tegen meerprijs(zie voor uitgebreide informatie de website van Sir George gelegenheidskleding)

         Deze overige services bevat de onderstaande diensten:

         -  maandag t/m vrijdag: ochtendtijdvak (8-13 uur);

         -  maandag t/m vrijdag: middagtijdvak (13-18 uur);

         -  maandag t/m vrijdag: avondtijdvak (18-22 uur);

         -  3 uurs tijdvak (8-11, 9-12, 10-1,.....t/m 15-18 uur);

         -  2 uurs tijdvak (8-10, 9-11, 10-12,.......t/m 16-18 uur);

         -  zaterdag: hele dag (8-18 uur)

         -  zaterdag: ochtend (8-13 uur) of middag (13-18 uur);

         -  afspraakbevestiging (e-mail)

         -  verwachte aankomsttijd per e-mail in tijdvensters van 3 uur;

         - exacte aankomsttijd per SMS 1 uur voor arriveren.

ARTIKEL 10 - aansprakelijkheid

10.1.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging,

          vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspec-

          tie door Verhuurder na afloop van de huurperiode.

10.2.  In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs.

10.3  Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan.

10.4. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder of derden op vergoeding 

         van dergelijke schade.

10.5.  Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, 

          zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of 

          buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen.

ARTIKEL 11 - retournering borgstelling en aansprakelijkheid bij eenmalige afgifte ID scan

11.1   Direct na ontvangst van de gehuurde goederen door Sir George gelegenheidskleding

          zullen deze aan inspectie onderworpen worden.

11.2.  Indien Verhuurder constateert dat de retour ontvangen goederen zijn beschadigd, dan wel 

          zodanig verontreinigd dat reguliere reinigingskosten niet toereikend zijn, dan wel incompleet

          zijn, dan komen de kosten van reparatie, extra reiniging of vervanging voor rekening van 

          Huurder.

11.3.  Betaling van de kosten van reparatie, extra reiniging en/of vervanging geschieden door 

          inhouding op de door Huurder betaalde borgstelling.

11.4.  Terugbetaling van het restant vindt plaats nadat reparatie, extra reiniging en/of vervanging

          van de gehuurde goederen heeft plaats gevonden.  

11.5.  Bij afgifte van een eenmalige ID scan zal Huurder een factuur ontvangen van de kosten 

          van reparatie, extra reiniging en/of vervanging van de gehuurde goederen.

ARTIKEL 12 - overmacht

12.1.  Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de overeenkomst

          belemmeren en die Partijen, niet in hun macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij

          de totstandkoming van de overeenkomst.

12.2   In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen

          opschorten gedurende een wederzijds overeen te komen termijn, onder voorwaarde  dat

          de in overmacht verkerende partij onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht

          oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan in kennis stelt.

12.3.  Partijen zullen zich beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer 

          besluiten om, indien de overeengekomen termijn langer duurt, de overeenkomst te ont-

          binden zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.

12.4.  blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op.

ARTIKEL 13 - ontbinding

13.1   Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met     

          Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege

          in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere inge-

          brekestelling te ontbinden.

13.2.  In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van 

          Huurder heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uit-

          voering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder overeenkomsten

          geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3.  Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar goederen onmiddellijk als eigendom van

          Huurder terug nemen.

13.4.   Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien 

          uit het niet nakomen door Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en 

          uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder.

ARTIKEL 14 - toepasselijk recht en geschillen

14.1.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht

          van toepassing.

14.2.  Alle geschillen (waaronder begrepen die welke door slechts door een partij als zodanig

          worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen

          Huurder en Verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats 

          van vestiging van Verhuurder, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

14.3.  Indien een bepaling uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig is, blijven

          de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14.4   Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een nieuwe

          bepaling met betrekking tot de inhoud.